Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik soms in voedsel, kleeding en verzorging niet iets anders , dan hetgeen mij verleend wordt ?

5. Heb ik de uiterlijke armoede, die ik volgens mijn staat en gelofte onderhouden moet, niet geschonden ? — Bezit, gebruik of bewaar ik niets, buiten weten of toestemming mijner Overste ? — Heb ik, zonder verlof, over niets beschikt, niets aan anderen geleend , of van haar ter leen ontvangen ? — Heb ik niets tot andere einden gebruikt, dan waartoe het mij gegeven was ? — Heb ik niet tegen de armoede misdaan, door zonder verlof buiten tijds iets te eten of te drinken ?

(>. Heb ik door mijne schuld niets laten bederven of verloren gaan? — Heb ik behoorlijk zorggedragen voor hetgeen mij was toevertrouwd ? — Heb ik de gereedschappen , boeken , kleederen , enz. niet door onzindelijkheid , ruwheid of achteloosheid beschadigd of bedorven ?

7. Heb ik niets aangenomen voor hulpbehoevenden, die niet door de Congregatie aan mijne zorg zijn toevertrouwd ? — Heb ik ook geene geschenken aangenomen , die voor mij persoonlijk waren bestemd ?

8. Leg ik mij wel toe op de zoo noodzakelijke gelijkvormigheid met mijne medezusters? — Heb ik onder een of ander voorwendsel, hetzij van onpasselijkheid, zwakte, verkeer onder de menschen of anderszins, mij zelve niet eenige bijzonderheid in kleeding, voedsel, enz. veroorloofd zonder voorkennis en volkomene goedvinding mijner Overste ? — Heb ik die goedkeuring aan mijne Overste soms niet afgedwongen ?

Sluiten