Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Heb ik mij ernstig beijverd om , naar het voorbeeld en het gebod des Heeren, zachtmoedig van harte te worden ?

3. Wacht ik mij zorgvuldig voor het uitdrukken van gramschap en voor uitdrukkingen van drift ?

-t. Ben ik niet driftig en stootend in mijne antwoorden, vooral wanneer men mij in mijne bezigheden aanspreekt of lastig valt, of als ik die moet onderbreken ?

5. Heb ik mij nimmer jegens medezusters , hulpbehoevenden of kinderen, van schampere, beleedigende of te zeer vernederende uitdrukkingen bediend ?

(>. Heb ik nimmer de kinderen , aan mijne zorg toevertrouwd, geslagen of gehinderd, hetgeen zeer strijdig is tegen den geest eener Zuster van Liefde , en soms zeer nadeelige gevolgen kan hebben ?

7. Heb ik hen niet uit drift gestraft, alleen daarom omdat zij mij gehinderd hadden ? — Heb ik niet gestra ft, wanneer ik door drift ontsteld was, en daardoor wellicht eene grootere straf opgelegd, dan de overtreding verdiende ? — Ben ik wel aandachtig op de ergernis of ontstichting, die ik in dit punt kan geven?

8. Heb ik , wanneer ik mijne medezusters op iets opmerkzaam moest maken , dit niet gedaan op eene driftige wijze , ruwe, liefdelooze woorden of soms verwijtingen gebezigd ?

I). Wanneer mij iets werd opgemerkt, of ik eenige berisping of vernedering ontving, heb ik mij dan geene driftige antwoorden of verontschuldigingen veroorloofd ?

10. Heb ik mij in mijne werkzaamheden niet aan

Sluiten