Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tTTTT^T77T7T77 TT7 ~r~r~T~r~7~TT~r7 "TTZI7ZZZ ZUJMJJJJ-ZL® !-*--«- I-L^TTi! a J. .*. < < « --*-

i

Elfde Onderzoek.

Over de Onderlioudiug der HH. Regelen.

• u ,

1. Welke zijn mijne gevoelens ten opzichte der HH. Regelen? — Ben ik met eerbied en hoogachting voor dezelve bezield ? — Beschouw ik die als de geschiktste middelen voor mij , om tot de volmaaktheid van mijn staat te komen ; — als middelen, welke door het Kerkelijk gezag, in den naam van God, als zoodanig zijn erkend , goedgekeurd en ingevoerd ?

2. Heb ik misschien voor mijne HH. Regelen niet meer eerbied in de beschouwing dan in de beoefening i — Niet allen , die het Evangelie bewonderen , of die zeggen : Heer ! Heer ! zullen het rijk der hemelen ingaan , — zoo zijn ook niet allen , die de HH. Regelen schoon vinden en bewonderen , volmaakte religieuzen.

3. Heb ik er mij alzoo op toegelegd, om de bepalingen en voorschriften mijner HH. Regelen getrouw te onderhouden , hoe lastig en onaangenaam mij zulks soms voorkwam P

4. Heb ik mij beijverd, om mij den geest der HH. Regelen eigen te maken , — mijne neigingen en handelingen geheel daarnaar in te richten ; — de deugden te oefenen, die mij daarin worden voorgehouden?

ii

Sluiten