Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dertiende Onderzoek,

Op den eersten dag der Geestelijke Afzondering.

1. Met welke gesteltenis ben ik deze retraite ingetreden ? — Beschouw ik dezelve als een uitstekend bewijs der liefde en goedheid Gods , daar Hij mij de gena le doet, dat ik mij uitsluitend met Hem en met de bolangen mijner ziel kan bezig houden ?

2. Erken ik wel, dat de retraite voor mij noodzakelijk is, om den waren geest te hernieuwen, mij van mijne gebreken te zuiveren, en een heilig leven te leiden ?

3. Ben ik bereid mijn hart geheel, zonder eenige uitzondering, aan God te geven? — Verlang ik, op dit ougenblik, gelijk de H. Paulus , oprecht tot God te zeggen : „ Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal ?"

4. Durf ik er met David bijvoegen : „ Mijn hart is bereid, o Heer! mijn hart is bereid ?"

5. Heb ik het vaste voornemen, deze retraite tot nnjn geestelijk voordeel aan te wenden ?

0. Bedenk ik wel, dat deze retraite wellicht de laatste mijns levens zal wezen, — en ben ik besloten, dezelve als zoodanig te houden ?

Sluiten