Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glorie op de gansche wereld verricht zijn, in vereeniging met de oneindige verdiensten van Jezus Christus, van zijn H. Moeder Maria en van alle heiligen. Dit dankgebed zult Gij toch niet versmaden.

Gewetensonderzoek.

■yoeg aan uwe weldaden, o Heer, ik smeek het U, nog deze toe, dat Gij mij toont, hoe ik heden aan uwe gunsten hebbeantwoord! Kom, H. Geest, en verlicht mijn verstand, opdat ik duidelijk moge inzien, wat ik vandaag misdaan heb; doe mij mijne overtredingen verafschuwen en beweenen, en een vast voornemen maken voor de toekomst.

Deuk hier eenige oogenblikken na, of en hoe gij dezen dag gezondigd

b r)

Sluiten