Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk de priester U voor ons opdraagt, en aanvaard het ter uwer eere, tot lof der allerheiligste Maagd Maria en tot ons heil. In vereeniging met het offer van den priester, offeren wij U op, o lieer, ons zeiven, en al, wat wij zijn en hebben; en opdat gij onze gave niet versmaadt, zoo bieden wij U dezelve aan door de reine handen uwer heilige Moeder.

O H. Maagd, gij hebt grootmoedig U zei ven, en het liefste, wat gij hadt, uw goddelijk kind, geheel en al, onverdeeld, aan den hemelschen Vader ten otïer gebracht ! Breng ook nu ons offer voor het aanschijn van uwen en onzen God. Offer hem ons lichaam, opdat het in kuischheid en matigheid hem behage. Offer

Sluiten