Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zaligste en altijd reine Maagd, | U te loven, te zegenen en te prijzen. Zij toch heeft uwen eengeboren Zoon ontvangen door de overschaduwing van den H. Geest en zonder verlies harer maagdelijkheid het eeuwige licht der wereld gehaard, Jezus Christus, onzen Heer, door wien de engelen uwe Majesteit loven, de Heerschappijen aanbidden, de Machten sidderend vereeren.de Hemel en de krachten des Hemels jubelen, alsmede de zalige Seraphijnen in vereend lofgezang. Laat met dezen, wij bidden U, "ook onze stemmen tot U komen, terwijl wij tot U in ootmoedige belijdenis spreken: Heilig, Heilig, Heilig zijt Gij, Heer God van Sabaoth. Hemel en aarde zijn vol van de majes-

Sluiten