Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sacrament waardig mag ontvangen Bij de liefde, welke Gij den armen zondaren toedraagt, bezweer ik U, sta mij bij in het tocli zoo moeilijke bekeeringswerk, en verleen mij de oprechte, boetvaardige stemming, welke het hart verandert, en met U verzoent. Bekeer Gij mij, o Heer, en ik zal goed bekeerd zijn. — Heilige Geest, die mij in het H. Doopsel tot uwen tempel gewijd hebt, en hel H. Vormsel met de volheid uwer gaven hebt verrijkt, o wees Gij mij in dit gewichtig, alles beslissende oogenblik, waarin ik — misschien voor den laatsten keer — den stoel der boetvaardigheid ga naderen, wees Gij met uw hulp nabij. Wees in mijn hart en op mijne

lippen; verlicht met uw godde^ &

Sluiten