Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leedigd heeft, die TJ eclitei nu nedeig om vergeving smeekt.— Ik dank U, wijl Gij mij tot heden zoo geduldig hebt afgewacht, en mij-niet in mijne zonden hebt laten sterven. Om de verdiensten van Jezus Christus hoop ik, dat (lij, o mijn God, die mij tot nu toe verduldig verdragen hebt, mij in deze biecht alle zonden, welke ik ooit begaan hebt, zult vergeven. O God, ik heb berouw over mijne zonden; het is mij van harte leed, dat ik ze bedreven heb, omdat ik daardoor den hemel verloren en de hel verdiend heb; echter niet alleen om de eeuwige straffen, neen, maar ook, omdat ik II, den oneindig goeden God, daardoor beleedigd heb, daarom vooral heb ik er berouw over. Ik

Sluiten