Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zegent den Heer, gij allen, zijne heerscharen, gij, zijne dienaren, die zijn wil volbrengt.

Looit den Heer, gij allen, zijne werken, op alle plaatsen zijner heerschappij!

Zegen mijne ziel, den Heer! Glorie zij den Vader, enz.

Vóór liet volbrengen der penitentie.

Qmdat ik U, o Heer, door mijne tallooze zonden, zooveel onrecht heb aangedaan, ben ik bereid, om zooveel in mijn vermogen is, aan uwe goddelijke rechtvaardigheid voldoening te schenken. Daarom wil ik de hoete, welke de priester mij in uwen naam heeft opgelegd, met innige godsvrucht verrichten. En opdat zij U, o God, aange-

13

Sluiten