Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slagen liarer vijanden en verkort voor uw geloovigen den tijd der beproeving. Zegen onzen heiligen Vader, den Paus, de bisschoppen en depriesters, opdat zij door woord en voorbeeld aan liet heil der zielen arbeiden. Ontferm U over de ongeloovigen en de dwalenden, en voer ben tot de kennis der waarheid! Geleid en bestuur de harten der vorsten, opdat zij bet tijdelijk en eeuwig welzijn der volkeren verzekeren. Bekeer de zondaren, ondersteun de boetvaardigen, bevestig de rechtvaardigen! Troost de bedroefden, help hen, die bekoord worden, trek U het lot aan der veriatenen! Gedenk, o Heer, mijn lieve ouders, broeders, zusters, mijne oversten, mijne vrienden en vijanden, verwan-

Sluiten