is toegevoegd aan uw favorieten.

De ware zielenvreugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o allerheiligste Drievuldigheid, de tallooze en overgroote weldaden, waarmede Gij mij van af het eerste oogenblik mijns levens begiftigd hebt; voor dat alles zeg ik U dank volgens mijne krachten. U zij dank, o Vader, wijl Gij mij volgens uw goddelijk evenbeeld en gelijkenis geschapen en onderhouden hebt, opdat ik eenmaal U en uwen Zoon en den H. Geest met uwe engelen en uitverkorenen eeuwig love en bezitte. U zij dank, o goddelijke Zoon, wijl Gij uit liefde tot mij de menschelijke natuur aangenomen, voor mij uw kostbaar bloed vergoten hebt en den wreeden kruisdood gestorven zijt, om mij aan den eeuwigen dood te ontrukken, en met uwen Vader te verzoenen. Dankzij U,