Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der priesters, de voorsprekster der kloosterlingen. Laat allen, die eerbiedig uwen naam aanroepen, de luilp uwer bijstand ondervinden. Heb medelijden met ons, die in droefheid zuchten, ontferm u onzer, die verre van het vaderland omdwalen. En wijl gij den bron des levens, onzen God, immer aanschouwt, zoo breng onze zuchten en tranen voor zijn aanschijn, en spreek voor ons ten beste. "Want wij leven nog op deze aarde, in dit dal van tranen, en als gekluisterd in een kerker. Gij, gij zijt

opgenomen in liet rijk der hemelen, gij zijt verheven boven alle koren der heiligen; gij zijt

gezeten ojieenkonink 1 i jken Iroon,

aan hel hol van den koning der eenwen, en Hij zelf de koning

Sluiten