Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeef' mij alles, wat il< tegen IJ misdreef. Het is mij leed uil den grond van mijn hart U ooit beleedigd te hebben en ik smeek U nederig en vertrouwvol om vergitFenis. O beminnelijk Hart, laat mij en allen, die zich in mijne gebeden hebben aanbevolen, of voor wie ik verplicht ben te bidden, uwe groote macht ondervinden. Sla ons bij een ieder volgens zijne noodwendigheden. O Hart, vol ontferming, tref de harten der verstokte zondaren, en verkwik <Ie zielen «Ier afgestorvenen in hel vagevuur. Kom te hulp die nu sterven, Gij, die de troost zijt der noodlijdenden en bedrukten; eindelijk, o Hart van liefde, wees mij alles in alles, voornamelijk

echter, wees mijn steun in mijn

Sluiten