Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binden uit te oefenen, en de kudde uws Zoons te weiden, wij bidden U, dat (Jij alle bisschoppen uwer heilige Kerk, maar voornamelijk onzen opperherder, door de genade des H. Geestes wilt verlichten en versterken, opdat zij omzichtig en met kracht de bun toevertrouwden leiden en brengen tot de verheerlijking van uwen H. Naam en tot bet bereiken van hunne eeuwige zaligheid. Amen.

Gebod voor de Priesters.

JJeer Jezus Christus, godd. stichter en bestuurder der Kerk, . wij smeeken U, zend waardige arbeiders in uwen heiligen wijngaard, verwek der Kerke priesters naar uw Hart. Verleen echter aan allen, die Cl ij reeds

'—b

Sluiten