Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de priesterlijke waardigheid getooid hebt, bijzonder aan onze zielzorgers, de volheid der genaden des H. ('reestes, opdat zij met een reinen, onvermoeiden ijver aan hunne heilige roeping beantwoorden en door woord en voorbeeld hun eigen heil en dat dergenen, die aan luinne zorgen zijn toevertrouwd, bewerken en bevorderen. Amen.

Gebed voor (le wereldlijke Overheid.

n (lod, koning der koningen, van wien alle macht komt, geleid genadig alle koningen en vorsten op de wegen uwer geboden. Maak hen standvastig in de godsvrucht, wijs in hunne raadsbesluiten, mild en rechtvaardig in hunne voorschriften,

Sluiten