Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven. Ik bid u allerdringendst, dal gij ook mij genadig wilt bijstaan, wanneer mijn einde nadert, en mij niet eerder laten sterven, dan nadat ik waardig en godvruchtig de H. teerspijze ontvangen heb, uwen Zoon, onzen Heer Jezus Christus, die met den Vader en den H. Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Op Maria-boodscliap.

(Uitbreiding van liet Wees gegroet.)

"VXTees gegroet, Maria, Dochter van den eeuwigen Vader, Moeder van een eeniggeboren Zoon, Bruid van den H. Geest! Gij zijt vol van genaden; want met u is vereenigd de bron aller genaden, in wier volheid ieder genade vindt, die haar door u zoekt, üe lieer is met u, door

Sluiten