Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLENDE GEBEDEN.

Het Onze Vader.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam zij geheiligd; uw Rijk komc; uw Wil geschiede op de aarde als in den hemel. Geef ons heden ons dagelijksch brood; en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren; en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van den kwade. Amen.

Het Wees gegroet.

Wees gegroet, Maria, vol van genade , de Heer is met U; gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht uws lichaams, Jezus. — Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onzen dood. Amen.

Sluiten