Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ liet heilige doel onzer Vereeniging edelmoedig te hebben opgeofferd, wij op liet einde van ons leven tot U komen, zeggende: „ H. Vader, niet „ cene van die Gij mij toevertronwdet, „is verloren gegaan." Amen.

*

GEBED.

Heer Jezus Christus, die aan uwe leerlingen gezegd hebt: in welk huis gij ook zult ingaan, groet het, zeggende: Vrede (zij) dit huis; wij bidden dat die Vrede kome over dit huis, tot onderwijs der jeugd bestemd , en over allen , die er wonen, onderwazen en leeren; en gewaardig U, o Heer, hen van alle krankheid te onttrekken , en te bevrijden; vervul hen t die daarin onderwijzen , met den geest vim wetenschap, wijsheid en uwe vreeze ; vervul hen die daarin leeren , met uwe genade, opdat zij datgene, waarin zij heilzaam en nuttig onderwezen worden, met het verstand be' grijpen, in het hart bewaren, in hun-

6

Sluiten