Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voldoeningen , die het U gebracht heeft in naam der zondaren, en verleen Gij aan dezen , waar ze uwe barmhartigheid afsmeeken, goedgunstig vergiffenis in naam van denzelfden Jezus Christus, uwen Zoon , die roet U leeft en heerscht in de eenheid des H. Geestes God , door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

NOVENE

TOT HET

H. Hart van Jezus,

om zich tot iederen lsten Vrijdag der maand voor te bereiden.

Algemeene intenties.

a f 1°. De ongodsdienstigheid eu on:= versrhillieheid.

CJ n ~

"S I 2 . De godslasteringen. Jï 3°. De ontheiliging der HH. Saus cramenten.

H (.4°. Het misbruiken der genaden.

Sluiten