Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zal de huizen zegenen, «aar , ^•e,te'»s van mijn H. Hart ae. plaatst en in eere zijn zal.

,Pe Pe.rf°nen , die deze godsvrucht uitbreiden, ssullcn hunne namen ^en in mijn Hart> om

cr nooit uilgewischt te worden "

("■„orden van O II. Je:u, ^

de Zal. Marr/arrtha-Maria.)

dagelijksch gebed

voor de stervenden van den dag,

dat is' ï00r di« Wnnen de 24 urrn moe ten sterven.

O allcrbanrhnrtigste Jezus, Gij, die brand van ecne zoo vurige liefde tot « zielen ik smeek U , door de doodsbenauwdheid van uw allerheiligst Hart

•H m 7ranrtcn van mve °nbevlekte Moeder, zuiver in uw aller-

heiligst bloed al de zondaars der <re.

heele aarde, die op sterven liggen en

die heden nog moeten sterven

Stervend Hart van Jezus, heb me-

dehjden met de stervenden.

Sluiten