Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mater intemeratu, Onbevlekte Moeder , Mater amabilis , Beminnelijke Moeder,

Mater admirabilis, Wonderbare Moeder, Mater boni consilii, Moeder van goeden raad,

Mater Creatoris, Moeder des Schep¬

pers,

Mater Salvatoris, Moeder des Zaligmakers ,

Virgo prudentissima, Allervoorzichtigste Maagd,

Virgo veneranda , Eerwaardige Maagd , Virgo praedicanda, Lofwaardige Maagd, Virgo potens, Machtige Maagd,

Virgo clemens , S, GoedertiereneMaagd, cr Virgo fidelis, P Getrouwe Maagd , ^

S pee aluin justitiae/3 Spiegel der recht- g o vaardiglieid, £

Sedes sapieutiae, g. Zetel der wijsheid, o Causa nostrae laeti- Oorzaak onzer blijd- u.

tiae, schap,

Vas spiritaale , Geestelijk vat,

Vas honorabile, Eerwaardig vat,

Vas insigne devotio- Uitmuntend ?at van

nis, godsvrucht,

Rosa mystica, Verborgene roos ,

Turris Davidica , Toren van David ,

Turris eburnea, Ivoren toren,

Domus aurea , Gulden huis,

Foederis arca , Ark des Verbonds,

Janua coeli, Deur des hemels,

Stella malutina, Morgenster,

Salus infirmorum , Behoudenis der kranken,

Sluiten