Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hevene tusschenkomst, de hulp en de vertroostingen verwachten, xvelke ik, volgens het welbehagen van mijnen God, vraag , die beloofd heeft den wil dergenen te volbrengen, welke Hem vreezen , en de verlangens van hun hart te verhooren. Werp een blik van teederheid op mij, o mijne goede Moeder. Aanzie mijne behoefte, en kom mijne zwakheid te hulp. Gewaardig U vooral voor mij van uwen Zoon , mijnen Zaligmaker, te verwerven een le' vendig geloof, eene vaste hoop, eene vurige liefde , een oprecht berouw over mijne zonden, eene bron van heilige tranen, eene ootmoedige en oprechte belijdenis mijner overtredingen , eene genoegzame voldoening, eene nauwkeurige waakzaamheid over mij zelve, eene volkomene onthechting van de aardsche goederen, eene ware liefde tot God en den evenmensch. Gewaardig U, voor mij de genade te bekomen , van Jezus in zijn leven , in z\jn lyden, en in zijnen dood na te vol-

Sluiten