Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen , mijnen wil in nlles aan dien van God gelijkvormig te maken, in zijne tegenwoordigheid te wandelen , volgens zijnen geest te denken, te «preken en te handelen , in zijnen dienst, in zijne liefde en in de oefening der goede werken te volharden ; eindelijk , van door eenen in zijne oogen zaligen en kostbaren dood , het eeuwig leven te verdienen , waar ik het geluk zal hebben , mijnen God te aanschouwen , te loven en te bezitten , mij met U , goddelijke Nloeder, te vereenigen , en met de Engelen en Heiligen , met mijne bloedverwanten en gelukzalige vrienden in de hemelsche belooning te deelen. Amen.

Gebeil tot de Moeder Gods.

O ! mijne Meesteres. O ! mijne Moeder. Ik offer mij geheel aan U op. En om te toonen dat ik aan U ben toegewijd , offer ik van daag aan U op mijne oogen , mijne ooren , mijnen mond , mijn hart, mij zelve geheel en ganseh. Omdat ik alzoo de uwe ben , o 1 goede

Sluiten