Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedgunstig te wezen ; verkrijg voor ons vergiffenis onzer zonden en bijstand in al onzen nood, dit bidden wij door die onuitsprekelijke vreugde, die uwe ziel gevoelde , als het Kindje Jezus tusschen uwe armen rustte. Amen. Onze Vader. Wees gegroet.

V. GEBEI).

O H. Antonius, Vader der weezen en veriatenen, vruchtbare regen des hemels, maak onze harten rijk in deugden en ijverig in het geloof. Wil ons beschermen in alle gevaren naar ziel en lichaam ; verkrijg ons eene volmaakte liefde tot God en den evennaaste, dit bidden wij U door de menigvuldige mirakelen, die gij op de aarde verricht hebt. Amen. Onze Vader. Wees gegroet.

VI. GEBED.

O H. Antonius, sterke kolom deiboetvaardigheid, schild tegen alle bekoringen , zekere wet der onwetenden ,

Sluiten