Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inent, om U eeiiige vergoeding te geven voor de oneer, die U in dit H. Geheim wordt aangedaan , en om U te aanbidden op al die plaatsen van de wereld , waar Gij in uw II. Sacrament niet genoeg vereerd of het meest verlaten zijt. Ik bemin U, lieve Jezus , uit geheel mijn hart, en ik wensch U te beminnen voor zooveel zielen, die U niet kennen of die uwe liefde versmaden. ... Ik ott'er mij zelve geheel aan U op ... mijn leven , om het voor U alleen te bestedeu , mijn dood , om aan uwe rechtvaardigheid te voldoen , en mijne eeuwigheid , om U te verheerlijken. Ik offer U op allen, die met mij door de banden der liefde vereenigd zijn. Zegen, o lieve Jezus, deze heilige verceniging, vervul onze dierbare Oversten met uwen geest, opdat wij in haren overvloed deelende, allen door uwen geest leven , en Uwer waardig mogen bevonden worden. Geef ons , beminnelijke Bruidegom , een onvermoeiden ijver voor de

Sluiten