Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smaad dan toch het gebed niet van cene ziel, wier ecnig verlangen is U oprecht lief te hebben .... die U wenscht te beminnen van ganscher harte, zonder voordeel, zonder troost, zonder andere belooning dan U altijd vuriger te beminnen ... O welbeminde Zoon des eeuwigen Vaders .ontneem mij mijne vrijheid, mijnen wil, al wat ik bezit, ja geheel mij zelve , en geef U aan mij. Ik bemin U, ik zucht naar U , ik verlang naar U, in tijd en in eeuwigheid ! O mijn God en mijn al ! Amen.

GEESTELIJKE COMMUNIE.

Ik geloof, o Jezus, dat Gy in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt; — ik hoop op U ; — ik bemin li; het is mij leed dat ik U ooit vergramd heb , ik wensch U in mijn hart te ontvangen. Kom , lieve Jezus, kom ... Ik wil met U vereenigd leven , in armoede , zuiverheid en gehoorzaam• heid, afgescheiden van de wereld,

Sluiten