Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de zielen, die U beminnen, goed te doen, maar ook om den armen uwe gunsten mede te deelen. VYelaau, lieve Jezus, begin dan met mijne ziel . . . beur mijne moedeloosheid op genees de wonden mijner ziel . . . lebenk mij vermeerdering var. geloof, betrouwen en liefde . . . geef mij kracht en moed om de lasten en mociclijkheden van mijnen H. Staat grootmoedig te dragen . . . Maak mij ootmoedig, gehoorzaam, geduldig, zachtmoedig, onderworpen aan uwe heilige beschikkingen ... Ik aanbid U , o Koning mijns harten, o mijn Jezus! Ik heilig mijn hart aan uw goddelijk welbehagen toe . . . Ach, bind mij aan uwen II. wil, opdat ik met uwen H. Leerling zeggen moge: lk ben met de ketenen uwer liefde aan U verbonden. — Ik bemin U, o mijn in het H. Sacrament verborgen Jezus, ik veieenig mij met U , maak dat ik U vinde, °dat ik U steeds vurig beminne

Sluiten