Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus, bid ik U ootmoedig, dat Gij mij om de liefde van uw H. Kruis ondersteunen en versterken wilt. In die gelegenheid . . . wensehte ik met meer liefde, ootmoed, zachtzinnigheid , meer naar uwen geest te handelen ; wil mij daarin helpen met uwen raad en uw licht . . . geef mij de gaaf van wijsheid eu voorzichtigheid , opdat deze mij voorlichten, en ik door geen overdreven of ongeregelden ijver het werk mijner eigene heiligmaking of uwer glorie bederve of verhindere! Smeekend Hart van Jezus, ik bid U in vereeniging met de Onbevlekte Maagd Maria, wees de zondaars genadig . . . vertroost de stervenden . .. open de arme zielen des Vagevuurs de poorten des hemels . . . stort uwen geest uit over geheel de H. Kerk, onze Oversten , al de leden der Congregatie en bovenal over mij, uwe arme dienares, die U uit geheel haar hart verlangt te dienen, te beminnen

en na een leven van gebed en ver-

Sluiten