Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheid des harten, waarmede lk 11 versieren zal, mijne onbevlekte worden ... Ik verlang vurig dit Paasehfeest met u te vieren . . . lk wil u door mijne komst in uw hart met mijn H. Vleesch versterken , met mijn kostelijk Bloed verkwikken. Ik wil de geneesheer zijn uwer kwalen . . . de troost uwer ziel ... de sterkte uwer zwakheid . . . uw Broeder. . . uw Jezus . . . uw God . . . uw al! ... Zie Ik kom tot u in dit heilig Sacrament, niet om te straffen . . . maar om u aan mijn hart te drukken , u alles te vergeven.. . en uwe ziel door het vuur mijner liefde te ontvlammen . . . Zult gij Mij niet binnen laten?" . . . O ja, welbeminde .lezus! kom binnen, kom bij mij rusten, mijn hart kent geen ander verlangen dan U te bezitten ... Ik wil al mijne misslagen , al mijne trouweloosheden herstellen ! .. . als Gij, o lieve Bruidegom , mij maar helpt . . . wil niet vertoeven , o mijn Jezus ... O gelukkig

Sluiten