Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 18.

6 Ik werd verlost van 's vijands legerscharen En 's haters hand, wijl z« te machtig waien.

Men viel mij aan ten dage van mp smart, _ Maar toen was God het steunsel van mijn hart, Hii trok mij uit, en bracht mein ruimer wegen, Want Hij had lust aan mij. Zijn knecht, gekregen.. De Heer vergold mijn onschuld naar het re.eh't, En schonk mij 'tloon, den reinen toeBezegd.

7 Want 'sHeeben weg heb ik getrouw bewandeld, En niet godloos met mvjnen God gehandeld.

Ik hield gestaag Zijn rechten in het oog,

Terwijl Zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog. Ik werd oprecht en vroom bij Hem bevonden; Ik wachtte mij zorgvuldig van mijn zonden.

Dies liet mijn God ook naar mijn recht geschien, En heeft in gunst mijn onschuld aangezien.

2. PAUZE.

8 Hun zilt G« goed, die goedertieren handlen; Oprecht bij heil, die in oprechtheid wandlen,

Ciij houdt U rein bij hen, die rein zijn, maar Verkeerden toont Gij U een worstelaa..

Want Gij verlost het volk, door druk {p^ogen. Maar werpt ter neer die groot zyn in hun oogen. Door U, o Heer ! geeft mijne lamp haar licht,, Mijn God verdrijft den nacht uit mijn gezicht.

O Ik kan met U door sterke benden dringen, Met mijnen God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gansch volmaakt en recht; Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zeg . Hii is een schild en schutsheer voor den v romen, Voor die tot Hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als Hij in tegenheen.

Wie is een rots dan onze God alleen.

10 'tls God, die mij met sterkte wil omgorden; Hii doet mijn weg volkomen eften worden,

Maakt, dat mijn voet als die der hinden snel , Terwijl Hij mij op myne hoogten stelt.

Hii leert mijn hand heldhattig oorelogen, m n strijdbaar'arm verbreekt zelfs stalen bogen. * Mij gaaft Ge Uw schild;Uw hand heelt^esteikt, Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgereikt.

n ivïiin voet hebt Gii doen in de ruimte tieden. Miin gang werd vast; ik ben niet uitgegleden: De vijanlweek. ik volgde, en trof Waan, En keerde niet, tot ik hem had jerdaan •

Sluiten