Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 35, 36.

Wil hen veeleer met schand belaftn Om al den smaad, m\j aangedaan;

Opdat mijn trotsche weêrpartij Zich niet verheffe tegen mij.

13. Laat vromen, juichend te allen tijd, Om mijn gerechtigheid verblijd,

Dien lust, dien ijver nooit bedwingen,

Maar zeggen, onder 't vroolijk zingen; „Verheerlijkt zij de hoogste God; „Hij schenkt Zijn knecht een vreedzaam lot." Dan meldt mijn tong, met diep ontzag, Uw recht, Uw lof den ganschen dag.

1 _ a. PSALM 36.

1*1 2 3 13 4 5* 5 • 4 3 21

Het trotsch ge-drag des boo-zen doet Mij spre-ken in 'tbe-

3 45* 6*543 12*1* 1 * 1 2

klemd ge-moed: „Gods vrees is uit zijn oo-gen"; Wijl hij zoo

3 134 5* 5*4 32134 5* 6*

lang zich-zel-ven vleit, Tot God zijn on-go-rech-tig-heid Niet

54312*1* i*1 175 6 65*

lan- ger kan ge-doo-gen. Be-drog en on-recht spreekt zijn mond.

1' * 1* i 7 5 6 6 5* 3 * 4 6 5 3

't Ver-stand laat na, deu wa-ren grond Van 't wei-doen op te

4*3*2*3 4 5 4332*5*6 7

mer-ken: Des nachts is 'tkwaad zyn o-ver-leg; Hij stelt zich

i 7 66 5*1*2 3 432*1*

op een boo- zen weg, En schuwt geen snoo- de wer-ken.

'2. Uw goedheid. Heer, is hemelhoog,

Uw waarheid tot den wolkenboog;

Uw recht is als Gods bergen,

Uw oordeel grondloos; gij behoedt En zegent mensch en beest, en doet Uw hulp nooit vruchtloos vergen.

Hoe groot is Uw goedgunstigheid!

Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid!

Hier wordt de rust geschonken;

Hier 't vette van Uw Huis gesmaakt Een volle beek van wellust maakt Hier elk in liefde dronken.

Sluiten