Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 62, 63.

7. Vertrouwt, wat uw begeerte ook zij,

Nooit op geweld of rooverij,

En wordt niet ydel, .als 't vermogen Gedurig aanwast: waakt en let,

Dat gij het hart er nooit op zet; Zoo wordt ge door geen schijn bedrogen.

8. Eenmaal sprak God tot mij een woord, Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord:

„Dat 'sHeeren zijn de sterkte en krachten." Ook is bij U de goedheid, Heer;

Dies heeft van U elk storvling wéér Vergelding naar zijn werk te wachten.

1 = es. PSALM 63.

4*3*5*6 5 4 2 3* 1*5 5 6*6*1

O God! Gij zijt mijn toe-ver-laat, Mijn God, U zoek ik met

i 7*6* 3*6 6 5 • i • 1 7 6*5*3*

ver-lan- gen, Zoo ras wij 't mor- gen-licht ont-van - gen; Bij

2 1 2*3*44 3*5*6* 1* *6 4

'tkrie-ken van den da--ge-raad. O Heer! mijn ziel en

5 5 4*3*3*2 1 4 4 3*2*1* 1*

lichaam hij-- gen En dor-sten naar U in een land, Dat,

2 4 3 1 2*2*3* 5*6*5*42

dor en mat, van droog - te bra ndt, Daar nie - mand la - fe-

3 5 4*3* ||

nis kan krij - gen.

2. 'kHeb U voorwaar in 't heiligdom Voorheen beschouwd met vroolijke oogen.

Hoe zag ik daar Uw alvermogen;

Hoe blonk Uw godljjke eer alom!

Want beter dan dit tijdljjk leven Is Uwe goedertierenheid;

Och! wierd ik dorwaarts woêr geleid,

Dan zou mijn mond U de eere geven.

3. Dan zou ik, voor Uw godiyk oog,

Uw deugden al mijn leven prijzen,

En in Uw naam mijn zang doen rijzen;

Mijn handen heffen naar omhoog.

Mijn ziel zou nieuwe ki'aclit ontvangen,

Vorzadigd als met vet en smeer;

Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer!

Verheffen in zijn lofgezangen.

Sluiten