Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 80.

Getrouwe Herder, breng ons weêr; Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht Van Uw vertroostend aangezicht.

3. Hoelang, o Heer der legermachten! Verwerpt Gij toornig onze klachten?

Hoelang,verlaat Ge ons in den nood? Gij spijst Uw volk met tranenbrocd; Gij drenkt het, in zijn .jammerstaat, Met tranen uit een volle maat.

4. In 't bitter leed, dat wfl verduren,

Zien we ons aan onze nageburen,

Helaas! door U ten schimp gesteld, Ons door hun twisten neergeveld. Wil zien, daar ons hun haat vertreedt, Hen spotten om ons harteleed.

5. Laat ons, o God der legermachten!

Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten; Ga onze haatren zelf te keer;

Getrouwe Herder, breng ons weêr: Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht Van Uw vertroostend aangezicht.

PAUZE.

6. Gij vondt in ons een welbehagen; Gii bracht, o God! in vroeger dagen

Uw wiinstok uit Egypteland ;

Gij zelf hebt gunstig hem geplant;

Voor hem de volken uitgeroeid, Hem plaats bereid, hem mild besproeid.

7. Hij heeft zijn wortels uitgeschoten; De bergen werden door zijn loten,

Als waren 'tceedren, overdekt;

Hij heeft zijn ranken uitgestrekt, In zijnen bloei en frisschen staat, Tot aan de zee, tot aan de Eufraat.

8. Waarom hebt Gij zijn muur verbroken. Hem van Uw zorg en hulp verstoken ?

Men plukt, men trapt hem met den voet: Het bosebzwijn heeft hem omgewroet; Het wild gediert hem afgeweid, Daar'tzich (loor'tganscheland verspreidt.

9. Keer weêr, o God der legermachten! Tot ons, die op Uw bijstand wachten;

Zie uit den hoogen hemel neêr;

Sluiten