Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 89.

6 5 12 3*3*5 4 3*2*1* 3*3

waar-heid te al-len tijd ver-mei-den door rriyn reen. Ik weet,

2 1 4 3 * 1*2 7 1 7 6*5* 5*6

hoe 't vast ge-bouw van U-we gunst-be-wij - zen, Naar Üw

1 1 7 1*5*1 2 3 1 4*3* 5*4 3

ge-maakt be-stek, in eeu-wig-hoid zal rij - zen. Zoo-min de

2 2 1*4*3 2 1 7 6*5*2*3 2 1*7*

he-mel ooit uit zü-nen stand zal wij-kén, Zoo-min zal U- we

1* 2*3 5 4 3 2*1*

trouw ooit wank-len of be-zwjj- ken.

2. „Ik heb," dit was Uw taal, „een vast verbond gemaakt „Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mjjn oog bewaakt;

„Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren, „Aan David, in Mijn gunst, met eenen eed gezworen:

„Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,* „Uw zaad bevestigen, en Uwen rijkstroon schragen."

3.De hemel looft, o Heek! Uw wondren, dag en nacht; Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht,

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen ;

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, Wie hunner is, o Heer ! mot U gelijk te schatten ?

1. PAUZE.

4. God is op 'thoogst geducht in Zijner heilgen raad,

En vreeslijk boven 't heir, dat om Zijn rijkstroon staat. Wie is als Gij, o Heer! o God dor legerscharen?

Wie is aan U golijk? Wie kan U evenaren?

Grootmachtig zjjt Ge, o Heer ! ja eindloos in vermogen; Uw onverbreekbre trouw omringt U voor elks oogen.

5. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar Uw wil;

Hoe hoog zij zich verheft', Gij wenkt, en zij is stil.

Gansch Rahab is door U verbrijzeld, gansch verslagen; Uw vijand is verstrooid, Uw arm heeft roem gedragen; En aarde en hemol, en wat leeft, of' ooit zal leven,

Zijn de Uwe; 'tgansch heelal hebt Gij 't bestaan gegeven.

6. Gij schiept het barre Noord en 'tzoele Zuiden saam.

Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in Uw naam.

Gij hebt een arm met macht; Uw hand heeft groot vermogen; Uw rechterhand is hoog; Uw troon blijft, onbewogen, Van recht en van gericht Zijn vasten steun ontleenen, En waarheid en gend gaan voor Uw aanschijn henen.

Sluiten