Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 94, 95.

12. De Heer, myn Bondgod was voordezen Myn hoog vertrek in al mijn vreezen, M;)n steenrots en mün toeverlaat; Hij straft de boozen, wreekt hun kwaad, En loont hun boosheid met den val. 't Is God, die hen verdelgen zal.

1 = d. PSALM 95.

2 * 6*4*5*5*4 3 2* 2*4 5 6 1

Komt, laat ons sa-men Is-rels Heer, Den rots-steen van ons

7 7 6* 6*7 6 5 4 3 2 3*2* 4*

heil, met eer, Met god• ge-wij-den zang ont-moe- ten! Laat

4 4 5*4*3 2 1* 2*6 6 4 6 5*

ons Zijn gunst-ryk aan-ge-zicht, Mot een ver - he-ven lof-

4*3* 6*5 4 3 2 4 5 3*2*

ge-dicht En bly-de psal-men, jui-chend groe-ten.

2. De Heer is groot, een heerlyk God,

Een Koning, die het zaligst lot,

Ver boven alle goön, kan schenken.

Het diepst van 's aardryks ingewand,

Het hoogst gebergte is in Zyn hand;

'tls al gehoorzaam op Zyn wenken.

3. zyn is de zee; ze is door Zyn kracht Met al het droge voortgebracht;

'tMoet alles naar Zyn wetten hooren.

Komt, buigen we ons dan biddend neêr!

Komt, laat ons knielen voor den Heer !

Die ons gemaakt heeft en verkoren!

4. "Want Hy is onze God, en wy Zyn 'tvolk van Zyne heerschappy,

De schapen, die Zyn hand wil weiden.

Zoo gy Zijn stem dan heden hoort,

Gelooft Zyn heil- en troostryk woord;

Verhardt u niet, maar laat u leiden.

5. Verhardt u niet; neemt Zijn gena Ootmoedig aan. „Laat Meriba,

„Laat Massa u ten afschrik wezen,

„Waar 'kdoor uw vaders ben verzocht;

„Toen alles, wat Mijn almacht wrocht,

„Hen niet bewoog, om Mij te vreezen.

Sluiten