Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 102.

11/t Zal met bly gejuich Hem loven, Die, uit Zijn paleis van boven,

Isrels leed en ongeval Eens in gunst beschouwen zal, En gevangnen in hun zuchten Hooren, als zij tot Hem vluchten, Om hen uit de wreede kaken Van den dood eens los te maken.

12. Dus zjj/s Heeren naam geprezen, En in Sion eer bewezen;

Dus hoore elk de vreugdestem In het bly Jeruzalem;

Als de volken saam vergaren,

Zich met 's Heeren erfvolk paren; Als do koningen zich buigen,

En Hem hun ontzag betuigen.

& PAUZE.

13. Ach, de Hoer heeft mij doen bukken, Voor 't gewicht der ongelukken;

Ja, mijn levenstijd verkort,

Mij met rampen overstort.

'kBiep: o God! mijn welbehagen! Spaar me in 't midden van mijn dagen Gy, door eeuw noch tijd te krenken, Kunt my hulp en uitkomst schenken.

14. 't Aardrijk en do hemelbogen Zijn gewrocht door Uw vermogen*

Allen zijn ze, in hun verband, 't Kunststuk van Uw wijze hand. Doch, hoe duurzaam zij ook schijnen, Eens zal al hun glans verdwijnen; ' Maar schoon 't alles om zal koeren Gij blijft staande, o Heer der heeren!

15.Als een kleed zal 'tal veroudon*

Niets kan hier zijn stand behouden;

Wat uit stof is, neemt een end D°°r den tijd, die alles schendt.

Maar Gy hebt, o Opperwezen!

Nooit verandering te vreezen;

Gij! die do eeuwen acht als uren,

Zult alle eeuwigheid verduren.

1G. Uwer knechten trouwe zonen Zullen altoos bij U wonen; Ja, bevestigd in hun staat,

Voor Uw aanschijn, met hun zaad, Uwen naam ter eere leven;

Zij, van smart en smaad ontheven, Blijven aan Uw dienst geheiligd,

Daar Uw goedheid hen beveiligt.

Sluiten