Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 108.

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen,

En leer al de aard Uw grootheid zingen.

3. Zoo worde Uw dierbaar volk in 'tend Bevrijd van rampspoed en ellend.

O God! verlos ons door Uw hand;

Verhoor ons, zend ons onderstand. Gij hebt, tot onze vreugd, voorspeld,

En in Uw heiligdom gemeld.

Dat Sichem mij zijn vorst zou heeten,

En ik het dal van Sukkoth meten.

PAUZE.

4. Gansch Gilead behoort aan mij;

'k Voer in Manasse heerschappij;

Ik zie hen knielen voor mijn kroon;

Daar 't moedig Efraim mjjn troon Door zijn geduchte macht versterkt; En .luda's wijsheid medewerkt,

Om mijnen zetel vast te zetten,

Door welgeschikte en schrandre wetten.

5. Gansch Moab buigt zich dienstbaar neer; Erkent mij voor zijn opperheer;

Daar 't, van zijn hoogen troon gestort, Verachtlijk mij ten waschpot wordt. Ik werp mijn schoen op Edoms grond, Op Edom, 'twelk mijn macht weerstond, 'k Juich over u, o Palestijne!

Als ik in zegepraal verschijne.

6. "Wie heeft mij zooveel heils bereid ?

Wie is 't,die mij in Edom leidt?

"Wie voert mij in een vaste stad?

O God! die ons verstooten hadt,

Gij, die met onze legerschaar Ten strijd niet uit.toogt in 't gevaar,

O God! wiens gramschap ons deed vreezen, "Wiens gunst ons troost, zult Gij't niet wezen ?

7. O God! die 's lands benauwdheid ziet, Bed toch Uw volk uit zijn verdriet;

"Want 's menschen heil is ijdelheid ;

Maar als Gods almacht ons geleidt, Dan doen we in Hem de kloekste daftn, Zoodat wij duizenden verslaan.

Want allen, die ons wederstreven,

Zal Hij vertreden en doen sneven.

Sluiten