Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus beijveren, om den zaterdag, die haar dooide Kerk is toegewijd, godvruchtig te vieren. Op verschillende wijzen kunnen wij zulks doen. In duizenden kerken wordt 's zaterdags telkens eene H. Mis gelezen of zelfs gezongen ter eere van O. L. Vrouw. Wij zullen ons dan ook beijveren die bij de wonen. De H. Carolus Borromeus had de gestrenge gewoonte om alle zaterdagen van het jaar en buitendien op de vigiliedagen van Maria's feesten op water en brood te vasten. Velen ontsteken 's zaterdags eene kaars of eene lamp voor hare beelden of in hare heiligdommen. De gelukzalige Ambrosius Sansedonius deelde alle zaterdagen ter eere van de Moeder der barmhartigheid overvloedige aalmoezen aan de armen uit. De H. Lodewijk, koning van Frankrijk, diende de armen in persoon iederen zaterdag aan tafel. De H. Qerardus van Chonad weigerde niet aan de behoeftigen, die op dezen dag hem iets vroegen. De gelukzalige Margaretha, Vorstin van Hongarijë, droeg op den zaterdag ter eere van Maria reeds op haar zevende jaar een ijzeren gordel. De H. Rosa van Lima bracht dien dag gedurende het geheele jaar in persoon of door anderen een ruiker van bloemen aan Maria. Nog beter is het eiken zaterdag aan Maria een geestelijken bloemenkrans aan te bieden, samengesteld 'uit al de werken van die week.

Sluiten