Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogst aanbevelingswaardig is het, dat in alle kerken en scholen op den zaterdag eene bijzondere oefening gehouden wordt, om de teedere godsvrucht voor de allerheiligste Moeder des Heeren in de harten der geloovigen en vooral der kinderen aan te kweeken. De H. Alphonsus predikte iederen zaterdag in de kerken van zijne congregatie. Zoo wordt ook in menig godsdienstig gesticht op dien dag eene onderrichting of eene lezing gehouden.

Doch een der voornaamste oefeningen, om Maria op den zaterdag te vereeren is het gebed. Sommigen stellen zich op den zaterdag met geheel hun huisgezin onder de bescherming dier machtige Koningin. Anderen bidden met de hunnen gezamenlijk den H. Rozenkrans. Vooral heerscht op vele plaatsen het loffelijke gebruik om de Litanie van O. L. Vrouw van Loreto te bidden. Daaraan ontleent zij den naam van Zaterdagsche Litanie. Zij wordt dan ook reeds eeuwen lang eiken zaterdag in het heiligdom van Loreto plechtig gezongen. Deze gewoonte bestaat eveneens in vele andere kerken en kapellen. In het heiligdom van O. L. Vrouw van goeden Raad te Qenazzano worden volgens voorschrift van den Hoog Eerw. Pater Generaal der Augustijnen eiken zaterdag avond twaalf waskaarsen ontstoken behalve de twee en twintig zilveren lampen, die immer branden. Vervolgens wordt de sluier van het

Sluiten