Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier was gekomen. God zelf liet echter niet op het antwoord wachten. De bisschop van Tersacht was doodelijk krank. In dien hopeloozen toestand verscheen hem de H. Maagd. Maria gaf hem te kennen, dat het huisje, te Tersacht gevonden, geen ander was dan datgene, waarin zij te Nazareth geboren was, en waarin zij met haar Goddelijke Zoon had gewoond; en dat God dit heiligdom aan de onteering der Mohamedanen had willen onttrekken. Ten teeken van de waarheid dezer woorden zou de bisschop onmiddellijk van zijne ziekte genezen zijn.

Toen nu de bisschop, werkelijk hersteld, den volgenden dag met de geheele bevolking zijne hemelsche weldoenster in haar heiligdom ging bedanken, en het voorgevallene alom bekend was geworden, gaf de landvoogd van Dalmatië Nicolaas Frangipani bevel, dat drie der voornaamste personen van Tersacht met den genezen bisschop zich naar Nazareth zouden begeven, om daar ter plaatse zelve inlichtingen in te winnen en allen twijfel buiten te sluiten. De gezegde personen vertrokken naar Palestina, en bevonden in Nazareth, dat de kapel der H. Maagd daar verdwenen was op denzelfden dag, dat zij te Tersacht was verschenen, en dat de overgeblevene grondslagen van het gebouw te Nazareth geheel overeenstemden met den ondermuur van het heiligdom te Tersacht.

Sluiten