Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere gebeden der kerk met de aanroeping van den eenigen Goddelijken Middelaar, Die voor ons als Goddelijk slachtoffer alle genade verdiend heeft en ze ons schenkt door de tusschenkomst Zijner heilige Moeder.

Zoo is deze litanie een heerlijke lofzang samengesteld uit de voornaamste en schoonste eeretitels, haar door de H. Vaders gegeven.

Zoo is zij eene plechtige, gezamenlijke en met aandrang herhaalde aanroeping van Maria's machtige en liefderijke voorspraak bij haren Goddelijken Zoon. Dit alles moet ons aansporen, om door overweging steeds dieper door te dringen in den rijken en schoonen zin van alle deze eeretitels; dikwerk, door dit voortreffelijke gebed ons te bezielen met moed en vertrouwen op Maria's moederlijke tusschenkomst, en alzoo voortdurend meer en meer toe te nemen in godsvrucht tot Jesus en Maria.

Geestelyke Bloem.

Zoodanig heeft Hij uwen naam verheerlijkt, dat uw lof nooit van de lippen der menschen zal wijken. (Judith XIII: 25).

Oefening.

Zorg, dikwerf en met godsvrucht de Litanie van O. L. Vrouw te bidden en daartoe hare eeretitels goed te verstaan.

i

!

Sluiten