Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk algemeen wordt aangenomen, en ook, indien men zijne afleiding nagaat, het licht of de ster der zee. Vandaar roept de Kerk uit, terwijl zij hier op zinspeelt: Gegroet, o sterre der zee.*) Maria, zegt de H. Ambrosius heeft de beteekenis van ster der zee. Voor de schepelingen, die de zee overvaren, is het noodig, op te zien naar die sterre, die schittert aan den hoogen hemel; zij is, zegt de H. Bernardus, de geheel eenige, allerglansrijkste sterre boven deze wijde zee, schitterende door hare verdiensten, lichtende door hare voorbeelden.2) De H. Hieronimus, de H. Petrus Chrysologus, de H. Bonaventura hechten aan dien naam de beteekenis van bittere zee. Ook in die beteekenis is hij op geheel bijzondere wijze eigen aan de H. Moeder des Heeren om het lijden van haren Goddelijken Zoon. Op die Moeder der smarten zijn de woorden toepasselijk van den profeet Jeremias; groot, uitgestrekt als eene zee is uwe droefenis.3)

Maria in het Syrisch Mirjam beteekent in deze taal Vorstin, Heerscheres. Vorstin, Koningin wordt zij dan ook herhaaldelijk door de Kerk en de Kerkvaders genoemd. Wijl de almachtige Heerscher met U is, zegt de H. Bonaventura, zoo zijt gij zelve eene machtige

11 Ave Maris stella 2i Hom 2 super Miss. 3) Thren II: 13.

Sluiten