Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

H. MOEDER GODS, BID VOOR ONS.

Maria is waarlijk de Moeder van God. Dat getuigde de H. aartsengel Gabriël, als hij tot haar sprak: wees gegroet, gij vol van genade; de Heer is met u; gezegend zijt gij boven de vrouwen; zie, gij zult in uwen schoot ontvangen en een Zoon baren en Zijn naam Jesus noemen. Deze zal groot zijn en de Zoon des allerhoogsten genoemd worden... De H. Geest zal over U dalen en de kracht des Allerhoogsten zal U overschaduwen. Daarom zal het heilige, dat uit U geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd.

Als Moeder Gods begroette haar Elisabeth door hoogere ingeving, toen zij sprak: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws lichaams, en van waar geschiedt mij dit, dat de Moeder mijns Heeren tot mij komt?

Op de algemeene kerkvergadering te Ephese in 431 gehouden op last van paus Celestinus, verklaarde de Kerk tegen Nestorius, dat de Emmanuël waarlijk God en de H. Maagd Moeder van God was, en voegde zij aan de groetenis des engels de aanroeping toe: H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onzen dood.

4

Sluiten