Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glorie straalt de glans van Zijn koningschap terug op haar, die Hem heeft gebaard. Is de Zoon Koning, zegt de H. Athanasius, dan is het billijk, dat de Moeder als Koningin erkend worde.

Maria is om onzent wil Moeder van Christus; moge zij bewerken, dat de Goddelijke Leeraar, Hoogepriester en Koning niet te vergeefs tot ons gekomen zij.

Geestelijke Bloem.

O Moeder, verwerf ons bij Christus, Goddelijk licht, allerinnigste liefde, de kroon des levens.

Oefening.

Gij zult met Maria het woord van den Goddelijken Leeraar ontvangen en bewaren, op het offer van den Goddelijken Hoogepriester al uwe hoop stellen, den Koning der liefde in alles gehoorzamen.

Gebed van den H. Athanasius. (4de eeuw).

Luister Maria, naar de smeekingen, die wij tot U richten en gewaardig U ons te gedenken. O, stort over ons de giften uwer rijkdommen uit en maak ons aan de overvloedige genaden, die U vervullen, deelachtig. De aartsengel heeft, toen hij U begroette, U vol genade genoemd.

Al de volkeren heeten U zalig. Al de koren *

__ (

m

Sluiten