Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

engel Gabriël, en de kracht des Allerhoogsten zal U overschaduwen. Daarom zal ook het heilige, dat uit U geboren zal worden, Zoon Gods worden genoemd. Door een weêrgaloos wonder, zou zij de reinheid der maagd en de vruchtbaarheid der moeder, in zich vereenigen. Een geheel nieuw wonder zou Gods scheppende Almacht, gelijk Jeremias had voorspeld, in haar bewerken; zonder tusschenkomst van een aardschen vader, zou zij den Zaligmaker der wereld onder het hart dragen.*) Zulk een moederschap voegde aan deze maagd, dat zij maagd blijvend slechts een God zou baren, zegt de H. Bernardus, en zulke geboorte paste aan een God, dat Hij alleen door eene maagd zou worden voortgebracht. 2)

Dit ging alle krachten der natuur te boven. Maar God weet wonderen te bewerken. Hij had Elisabeth, Maria's bloedverwante in haren hoogen ouderdom, terwijl zij kinderloos was tot moeder gemaakt, en geen ding was bij Hem, den Almachtige, onmogelijk.

Gelijk de engel had aangekondigd, zoo geschiedde het. Maria gaf hare toestemming; zij bleef Maagd en zij werd de Moeder des Heeren. De Zoon Gods werd de Zoon der Maagd. Maria was Maagd bij de ontvangenis van Gods ééngeboren Zoon, en zij was het ook bij Zijne

1) Jerem. XXXI: 22. 2) Homil. super miss.

i

Sluiten