Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met U aan God uw Zoon! Doe rein van hart en zinnen Ons Jesus met U minnen Totdat Hij ons bekroon!

XIV.

BEMINNELIJKE MOEDER, BID VOOR ONS.

Maria is eene hoogst beminnelijke Moeder, omdat God ze van eeuwigheid boven alle anderen heeft uitverkoren en met teedere liefde heeft bemind. God beminde haar als degene, die eens de Moeder zou zijn van de menschgeworden Zoon van God. De Vader beminde haar als Zijne geheel eenige dochter, die Hij uitverkoren had boven alle andere uitverkorenen en die na Jesus Christus Hem het dierbaarste was onder alle schepselen. De Zoon had haar lief als de Moeder, uit welke Hij het vleesch zou aannemen, onder wier moederlijk Hart Hij zou rusten. De H. Geest beminde haar als Zijne innig geliefde Bruid. Die liefde van God voor Maria was eene onbeschrijfelijke voorliefde, die deze Moeder zou maken tot het verbazendste der wonderen, het meesterstuk Zijner schepping, de spiegel Zijner

Sluiten