Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht de tempel Zijner genade, de medebewerkster van ons heil. En indien God deze Moeder zoo onuitsprekelijk heeft bemind dan noemen wij haar ook met alle recht dé be mmnel.jke Moeder. Zal zij, die God zoo beminde, ook al onze liefde niet waardig zijn'-' Maria is de beminnelijke Moeder omdat zii alles bezit wat de Moeder van onz^n God en Zaligmaker beminnelijk kan maken Natuur ijke en bovennatuurlijke schoonheid vlekke ooze en hemelsche onschuld, allerteederste ïefde voor haar Goddelijk Kind, algeheele toe wijding, heldhaftige zelfopoffenngg maken ^ de" oeder van Jesus allerbeminnelijkst. Wie onzer gevoelt zich niet aangetrokken tot die maagdelijke Moeder, die daar nederknielt bHde

SSS' die het °0ddhelij'k Kl'nd °P hare arme" uraagt, die het aan haar moederlijk hart drukt

d e het edelmoedig opdraagt in den tempel'

schouw/ H h yreu&devo»e genegenheid aanschouwt die het met de zoetste namen noemt

e op de vlucht naar Egypte met de tranpn' harer droefenis besproeit, het aan onze liefde te beminnen aanbiedt.

Maria is de beminnelijke Moeder omdat Ie sus, Gods menschgeworden Zoon, haar bemint

H hbem,n\haar om diepe nederKd H bemint haar om hare vlekkelooze reinheid ■ Hij bemint haar om hare moederlijke zortren' diensten en toewijding. Hij bemint haar om

Sluiten