Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstek, die voor ons de bron is van onuitsprekeiijken rijkdom, heerlijkheid en geluk. Jesus Christus de Zoon van Maria brengt den hemelschen Raad binnen het bereik van al de kinderen der menschen, hoe gering, hoe zwak, hoe kortzichtig zij ook zijn, door Zijne Goddelijke leer en allerheiligste en sprekende voorbeelden; Hij is voor allen de weg, de waarheid en het leven.

Maria is de Moeder van goeden Raad, wijl zij ons hare kinderen Jesus schonk, den Goddelijken Raadgever, de Bron van allen goeden Raad, en wijl zij ons voortdurend op Hem wijst,' en niets zoozeer verlangt als dat wij Zijne hemelsche raadgevingen zullen volgen. Wanneer wij den blik vestigen op de beeltenis der H. Moeder van Goeden Raad, dan zien wij ook haar Goddelijk en beminnelijk Kind, Dat haar met Zijn arm omstrengeld houdt, en terwijl zij het ons aldus vertoont, rijzen ons de H. raadgevingen, die het door Zijn Goddelijke leer en voorbeeld ons bracht, als van zelve en onwillekeurig voor den geest. Wij aanschouwen in dat beminnelijke Kind, rustend aan Maria's Hart de nederigheid, de zachtzinnigheid, de liefde tot de menschen, de gehoorzaamheid, den ijver voor de eer des Vaders, de offervaardigheid, gelijk ze Gods Zoon ons ter navolging toont. En wij gevoelen, hoezeer die Moeder van goeden Raad verlangt, dat

Sluiten