Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

genade ongebruikt; zij verrichtte geen enkele handeling, die niet verdienstelijk was; nooit kwam haar een woord over de lippen, nooit doorkruiste eene gedachte haren geest nooit ontsnapte aan haren borst een ademtocht, die niet Gods meerdere eer en glorie ten doel hadden. Zoo is Maria voor ons de Moeder van goeden raad, die ons door geheel haren handel en wandel uitnoodigt om met al onze krachten aan de genade te beantwoorden en zoo veel, zoo vurig, zoo volmaakt mogelijk God te beminnen.

Eindelijk is Maria als bruid van den H. Geest bij de menschwording van Gods Zoon onze Moeder en de uitdeelster aller genaden geworden. Zij is derhalve de Moeder, door welke alle genade en dus ook die' van goeden Raad ons gewordt. Daarom noemt haar de gelukzalige Albertus de algemeene Raadgeefster van alle menschen. x) Daarom legt de Kerk haar deze woorden der Schriftuur in den mond: aan mij behoort de Raad en rechtvaardigheid; aan mij de voorzichtigheid en de sterkte.2) Zij is derhalve de Raadgeefster, die, als wij haar smeeken, immer bereid is om ons door hare moederlijke raadgevingen bij te staan. Zij is onze Raadgeefster bij de duisternis en de verblindheid der zonde.

Ij Albert magn super miss 100. 2) Spreuk VIII: 44.

Sluiten